Статут

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ТВОРЦІВ ЛАНДШАФТІВ»

 


1.  загальні положення.

1.1. Громадська організація «Міжнародний союз творців ландшафтів»  (по тексту цього Статуту - Організація)  -  це громадське об'єднання, утворене згідно із рішенням Установчих зборів засновників, Протокол від  21.01.2011 року № 1, діяльність якого легалізована Міністерством юстиції України, Свідоцтво про державну реєстрацію об'єднання громадян від 18.04.2011 року № 3566, і діє на підставі Статуту, який затверджено у цій новій редакції Загальними зборами, протокол від 24 квітня  2012 року № 3.

1.2. Організація є юридичною особою з 23.05.2011 року, як дня її державної реєстрації, реєстраційний номер юридичної особи в єдиному державному реєстрі: 10088098991, ідентифікаційний код юридичної особи 37653389.

1.3. Організація утворена шляхом об'єднання громадян України та інших держав - засновників - на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Засновниками є особи, які були присутні на Установчих зборах засновників і прийняли рішення про заснування громадського об'єднання згідно з переліком осіб у Протоколі № 1 від 21.01.2011 року. Повноваження засновників закінчилися після легалізації громадської організації.

1.4. Організація керується в своїй діяльності Конституцією України, законодавством України з питань діяльності громадських організацій. Іншим  чинним законодавством України і тих держав, на території яких можуть бути створені місцеві осередки Організації, та цим Статутом.

1.5. Організація діє на основі добровільності, самоврядності, відсутності майнового інтересу її членів, рівноправності її членів,  рівності перед законом, законності, прозорості, відкритості, публічності та вільного вибору території та напрямків своєї діяльності.

1.6. Організація  є  непідприємницьким товариством, заснована як  неприбуткова організація, основною метою якої не є одержання прибутку для його наступного розподілу між членами Організації, і набуває статусу неприбуткової організації у відповідності з діючим законодавством України.

1.7. Організація має рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку та інші реквізити, які затверджуються Правлінням та реєструються у порядку, встановленому законодавством України.

1.8. Найменування Організації:

повне, українською мовою: Громадська організація «Міжнародний союз творців ландшафтів»;

повне, російською мовою: Общественная организация «Международный союз творцов ландшафтов»;

скорочене, українською мовою: ГО «Міжнародний союз творців ландшафтів»;

скорочене, російською мовою: ОО «Международный союз творцов ландшафтов»;

1.9. Організація має виключне право на використання своєї назви. Використання власної назви Організації фізичними та юридичними особами, які не належать до Організації, без згоди Організації для цілей, не пов'язаних з діяльністю Організації, забороняється.

1.10. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з законодавством України, та не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації.

 

 

2.  МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1. Метою діяльності Організації є відновлення та поліпшення стану природного середовища, створення екологічно стійких та збалансованих ландшафтів і їх збереження, а також захист законних соціальних, економічних, творчих, культурних та інших прав та інтересів членів Організації.

2.2. Для досягнення статутної мети Організація у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних вимог реалізує такі завдання:

2.2.1.  здійснення захисту прав та законних інтересів членів Організації шляхом надання їм всебічної допомоги, представлення їхніх інтересів перед усіма органами державної влади, в підприємствах, товариствах, організаціях та установах усіх форм власності, перед фізичними особами та різного роду об'єднаннями, у тому числі інших держав;

2.2.2.  здійснення представлення прав та законних інтересів членів Організації шляхом самостійної організації Організацією, підтримки участі окремих членів та участі Організації безпосередньо в інтересах її членів у міжнародних, державних і недержавних програмах і проектах, виставках і конференціях та інших різних заходах, спрямованих на досягнення мети діяльності Організації;

2.2.3. сприяння всебічному розвитку рівня ландшафтної творчості як науки та мистецтва;

2.2.4. сприяння створенню об'єктів ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва;

2.2.5. сприяння інноваційній діяльності в сфері ландшафтного мистецтва;

2.2.6. популяризація позитивного ставлення і взаємодії людини та природи;

2.2.7. сприяння створенню мережі регіональних еколого-просвітницьких, виставково-виробничих ландшафтних (садових) центрів;

2.2.8. збір, обробка і розповсюдження інформації про зміну клімату і пов'язаних з цим екологічних, економічних, технологічних, соціальних, політичних і інших проблем;

2.2.9. сприяння науковим дослідженням з питань захисту навколишнього природного середовища;

2.2.10. сприяння екологічному моніторингу та незалежній екологічній експертизі;

2.2.11. вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;

2.2.12. участь в українських та у міжнародних конкурсах щодо ландшафтного дизайну;

2.2.13. формування творчих професійних колективів в Україні та за кордоном у сфері ландшафтного дизайну;

2.2.14. участь у розробці та дослідженні екологічних шляхів господарювання (таких як раціональне використання природних ресурсів, енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії, вирішення проблем аграрного сектору та переробки відходів, екологічно чисте виробництво та транспорт);

2.2.15. сприяння розвитку природно-заповідного фонду на міжнародному рівні;

2.2.16. сприяння навчальним та/або освітнім програмам по формуванню природних стійких ландшафтів;

2.2.17. розповсюдження інформації культурно-освітнього характеру;

2.2.18. сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення духовного, культурного, соціально-економічного та політичного становища;

2.2.19. сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;

2.2.20. сприяння створенню Етичного кодексу Творців ландшафтів;

2.2.21. сприяння розвитку екологічного туризму в України та інших державах;

2.2.22. сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони природи;

2.3. Для досягнення статутної мети та завдань Організація у встановленому законом порядку здійснює такі види основної діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність, зокрема:

2.3.1. діяльність, у якій Організація від свого імені виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.3.2. діяльність, пов'язану із захистом прав та законних інтересів членів Організації, зокрема, надання їм всебічної допомоги, представлення їхніх інтересів перед усіма органами державної влади, в підприємствах, товариствах, організаціях та установах усіх форм власності, перед фізичними особами та різного роду об'єднаннями, у тому числі інших держав;

2.3.3. діяльність, що сприяє рішенню суспільних задач та проблем шляхом громадської просвіти та громадського впливу задля відновлення та поліпшення стану природного середовища, створення екологічно стійких та збалансованих ландшафтів та їх збереження, зокрема, з надання просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання у сферах, у яких Організація реалізує вищезазначені власні завдання;

2.3.4. діяльність з продажу Організацією, як неприбутковою організацією, товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено Організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, з урахуванням умов щодо цінової політики, встановлених у діяльності неприбуткової організації;

2.3.5. діяльність по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм, проектів та інших заходів, які забезпечують виконання статутних завдань Організації;

2.3.6. діяльність з фінансування благочинних акцій, проектів, програм, що здійснюються Організацією як самостійно, так і приймає участь у фінансуванні таких заходів спільно з іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами і установами;

2.3.7. діяльність, пов'язану із ідейною, організаційною та матеріальною підтримкою інших об'єднань громадян, наданням допомоги в їх створенні, створенні установ і організацій;

2.3.8. діяльність з підготовки і проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, лекцій, організації виставок, презентацій, конкурсів та інших масових заходів, у тому числі українських та міжнародних, за тематикою мети діяльності Організації:

2.3.9. діяльність з організації і реалізації громадських рухів з захисту навколишнього середовища та екології, із здійсненням власних різноманітних заходів і підтримки  організацій, що виступають на підтримку громад та сфери екологічного господарювання (раціональне використання природних ресурсів, енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії, вирішення проблем аграрного сектору та переробки відходів, екологічно чисте виробництво та транспорт);

2.3.10. діяльність, пов'язана із організацією власних заходів та/чи участі у заходах інших осіб, пов'язаних із спільними інтересами щодо екологічного туризму в Україні та в інших країнах;

2.3.11. діяльність з налагодження співпраці з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами, товариствами з питань відновлення та поліпшення стану природного середовища, створення екологічно стійких та збалансованих ландшафтів та їх збереження;

2.3.12. здійснює чи/та бере участь в організації консультацій, навчальних семінарів, курсів, лекцій та інших освітніх заходів, виданні та поширенні друкованих матеріалів, створенні радіо -, телепередач і фільмів, що відповідають меті і завданням діяльності Організації, з урахуванням статусу неприбуткової організації при здійсненні такої діяльності.

2.3.13. бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проекті нормативно-правових актів, що видаються органами виконавчої влади, органами АР Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються питань сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.14. з метою обміну досвідом сприяє своїм членам в організації поїздок за кордон та прийняттю діячів зарубіжних ділових і громадських кіл в Україні;

2.3.15. залучає до виконання робіт, пов'язаних з виконанням статутних завдань Організації, кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;

2.3.16. розповсюджує інформацію і пропагує  свої ідеї та цілі;

2.3.17. здійснює міжнародні зв'язки; сприяє організації та бере участь у міжнародних культурно-просвітницьких заходах, наукових та практичних конференціях, семінарах; укладає відповідні угоди з міжнародними, зарубіжними громадськими і благодійними організаціями, без мети отримання прибутку.

2.4. Організація може здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо через створені Організацією юридичні особи, якщо така діяльність не є основною у діяльності Організації та відповідає меті діяльності Організації та сприяє її досягненню.

2.5. Організація може бути учасником судового процесу в судах згідно із діючим законодавством України та набувати встановлених процесуальних прав позивача, відповідача, третьої особи чи іншої особи, учасника судового процесу і нести відповідні обов'язки.

2.6. Організація може одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань, брати участь у здійсненні державної регуляторної політики, вносити пропозиції до органів влади і управління, делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань, які відповідають меті і завданням діяльності Організації, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

2.7. Організація має право в порядку передбаченому законодавством засновувати інші підприємницькі і непідприємницькі товариства, необхідні для досягнення  статутних цілей та виконання завдань Організації.

2.8. Організація користується усіма правами, передбаченими для громадських організацій законами України та держав, на територію яких розповсюджується її діяльність.